SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN NAVODILA ZA UDELEŽBO NA POTOVANJU

TA DZAMDZAM, Uroš Sever, s.p., Vošnjakova 5, Ljubljana

1.0 SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji poslovanja in navodila za udeležbo na potovanju so sestavni del pogodbe oz. prijavnice, ki jo skleneta organizator potovanja in naročnik oz. potnik. Naročnik oz. potnik, ki je opravila veljavno rezervacijo in/ali nakup potovanja. Če ni v programu posebej drugače navedeno, je organizator potovanja Dzamdzam, Uroš Sever, s.p., Vošnjakova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Organizator jamči za izvedbo v skladu z razpisanim programom, razen v primeru izrednih okoliščin kot so vojna, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, elementarne nesreče, intervencije državnih oblasti, višja sila etc. Z določili Splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani www.dzamdzam.si.

Ti splošni pogoji ne veljajo za nakupe letalskih vozovnic in prodajo aranžmajev v organizaciji drugih ponudnikov turističnih aranžmajev, kjer nastopa organizator kot posrednik. V tem primeru zavezujejo potnika splošni pogoji organizatorja oz. letalskega prevoznika in mednarodna zakonodaja na tem področju. Ti splošni pogoji tudi ne veljajo za pogoje zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini, kjer organizator nastopa kot posrednik in veljajo splošni pogoji zavarovalnice.

2.0 NARAVA POTOVANJ

Potovanja, ki jih organizira organizator, so fizično in psihično bolj naporna ter manj udobna od klasičnih turističnih potovanj, potekajo v gorskem okolju in v manj predvidljivih razmerah, kar predpostavlja številne omejitve. Glede na politično in kulturno raznolikost okolij, kot tudi glede na fizično težje razmere, potovanja vključujejo večje tveganje, kot je prisotno doma ali na klasičnih potovanjih. Organizator je dolžan vsakemu potniku razložiti pričakovane razmere, pogoje, ki jih mora potnik izpolnjevati, in morebitna tveganja, katerim je potnik na potovanju izpostavljen. Potnik sam odgovarja za posledice, če da organizatorju napačne podatke ali izjave. Prav tako potnik sam odgovarja za posledice, če je napačno ocenil svoje sposobnosti, potrebne za potovanje, pod pogojem da je bil s strani organizatorja predhodno obveščen o pričakovanih pogojih. Takšna narava potovanj je bistvena tudi za presojo ustreznosti izvedbe storitev na potovanju in za presojo utemeljenosti spremembe programa potovanja (11.0. točka teh splošnih pogojev).

3.0 PRIJAVA IN POGODBA

Potnik, ki se želi prijaviti na razpisano potovanje, preko elektronske pošte, telefona ali pisno obvesti organizatorja. Potnik prejme prijavnico in vse potrebne podatke o potovanju, vključno z obračunom in navodili za plačilo. V primeru nesoglasja ali napake ima potnik pravico do reklamacije v roku 3 dni od prejetja. Potnik je dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter izvršiti plačilo v skladu z določbami iz 4.0 točke teh pogojev. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, ki nastanejo zaradi napačnih podatkov. Smatra se, da je pogodba o organiziranju potovanja med organizatorjem in potnikom sklenjena, ko organizator prejme izpolnjeno prijavnico in nakazilo prijavnine.

Sklenjena pogodba je zavezujoča tako za organizatorja kot za potnika. Po sklenitvi pogodbe lahko stranki od nje odstopita le pod pogoji, določenimi v nadaljevanju teh splošnih pogojev.

Organizator je v skladu s pogodbo dolžna nuditi storitve, ki imajo vsebino in lastnosti, ki so navedene v pogodbi oz. programu potovanja. Organizator je dolžan skrbeti za pravice in interese potnika v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

4.0 PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko organizator prejme plačilo na svoj transakcijski račun. Prijavnina (akontacija) je določena za vsako potovanje posebej in znaša 30 % cene, če ni drugače navedeno v programu potovanja. Vplača se jo preko splošne položnice. Preostali znesek vplača potnik najkasneje 30 dni pred potovanjem. V primeru, da preostalega dela cene potovanja potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal potovanje in ga zadenejo posledice po določilih o potnikovi odpovedi potovanja iz 12.0 točke teh splošnih pogojev. Pravočasna in pravilno vplačana prijavnina (akontacija) jamči potniku pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih oz. pod pogoji, določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oz. prosto mesto na izbranem turističnem aranžmaju ali potovanju.

5.0 CENE

Cene potovanja so določene s programom potovanja, ter veljajo od dneva objave programa. Organizator si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z Obligacijskim zakonikom in drugimi veljavnimi predpisi v RS. O morebitni spremembi cene potovanja organizator potnika obvesti najkasneje 20 dni pred odhodom. Potnik ima pravico, da v primeru več kot 10 % povišanja cene odstopi od pogodbe brez povrnitve škode in ima pravico dobiti nazaj tisto, kar je plačal organizatorju potovanja. Potnik mora izjavo o odstopu pogodbe zaradi zvišanja cene podati pisno najkasneje v 5 dneh po prejemu obvestila o zvišanju cene, sicer izgubi to pravico in se šteje, da je pristal na novo ceno. V kolikor program predvideva povišanje cene, če se prijavi manjše število potnikov, Organizator potnika o takšnem povišanju obvesti najkasneje 7 dni pred odhodom na potovanje. V tem primeru je potnik dolžan doplačati povišanje cene in iz tega razloga ne more odstopiti od pogodbe, saj je bil z možnostjo povišanja cene seznanjen ob prijavi.

Organizator lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini, na kraju samem. V tem primeru organizator ne nastopa kot organizator oz. posrednik, temveč zgolj v vlogi informatorja. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke na kraju samem (v tujini).

Storitve, ki so vključene v ceno, so navedene pri vsakem objavljenem programu posebej.

6.0 POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja in so lahko opcijske (enoposteljna soba, posebna prehrana, dodatni izleti ipd.) ali obvezne (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če v programu ni določeno drugače.

Opcijske posebne storitve mora potnik organizatorju sporočiti ob prijavi na potovanje. Naročilo potnika zavezuje in od njega ne more enostransko odstopiti.

Obvezne posebne storitve so tiste, brez katerih se potnik ne more udeležiti potovanja. V kolikor potnik kasneje odkloni plačilo v programu navedenih posebnih storitev, ki so po svoji naravi obvezne (npr. vizumi, letališke pristojbine), se šteje, da je brez utemeljenega razloga odstopil od pogodbe in se uporabijo določila 12.0 točke teh splošnih pogojev.

7.0 POTNI DOKUMENTI

Potnik je dolžan organizatorju ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja, ki jih prijavlja, zlasti podatke, potrebne za vozovnice, rezervacije nastanitev ter listine, ki so potrebne za prehod čez mejo. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni oz. netočni podatki povzročijo zamudo, nepredvidene oz. dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške ostalim udeležencem potovanja potnik sam, pod pogojem, da je organizator potnike v programu potovanja ali na drug način pravočasno obvestil o zahtevah ustreznih predpisov.

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti nepoškodovan potni listi, ki je veljaven še 6 mesecev po zaključku potovanja. Potnik si je dolžan pred potovanjem oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje. Če potnik nima ustrezno urejenega potnega lista, vizumov ali drugih dokumentov, pa je bil o zahtevanih dokumentih predhodno obveščen, se šteje, da je potnik odstopil od potovanja in se ravna po določbah iz 12.0 točke teh splošnih pogojev.

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanje ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja.

8.0 ZDRAVSTVENI, CARINSKI IN DRUGI PREDPISI

V primeru, da so v programu navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo (rumeno knjižico) z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Organizator ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, do katere bi prišlo zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa ali programa, na katerega se je prijavil, ali zamolčanosti bolezni potnika, kakor tudi za stroške, povezane s tem, če je bil o tem pravočasno obveščen. Potnik se zavezuje nositi vso škodo, ki bi nastala organizatorju s tem, ker ni izpolnil svojih obveznosti.

Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kakor tudi vseh drugih držav, v katere in skozi katere potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

9.0 PRTLJAGA

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen, vsak dodatni kilogram doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika.

Prevoz posebne prtljage (kot so kolo, surf, golf oprema, glasbeni inštrumenti ipd.) mora potnik najaviti že ob prijavi ter plačati prevozniku v skladu s pravili letalskega prevoznika, v kolikor v programu potovanja ni drugače določeno. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam.

Organizator potovanja ne prevzema nikakršne odgovornosti za uničeno, izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. Organizator potovanja ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij, ipd.).

10.0 VREME

Morebitne navedbe v vremenskih tabelah so večletno statistično povprečje in služijo zgolj kot orientacija potniku, zato organizator ne odgovarja v primeru neskladja teh podatkov z dejanskim stanjem.

11.0 ODPOVED IN SPREMEMBA POTOVANJA

Organizator si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico odstopiti od pogodbe najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov praviloma 6 (šest) oseb. Organizator si pridržuje pravico popolnoma ali delno odstopiti od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo, če nastopijo pred izvajanjem ali med izvajanjem programa izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za organizator pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. Organizator si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na potovanje zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere organizator ne more vplivati), brez posebne odškodnine. Organizator ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa višje sile med potovanjem. V primeru, da organizator potovanje odpove, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. Organizator ne odgovarja za zamude prevoznih sredstev (letala, vlaki, ladje), kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale posledično. V primeru, da stanje na kraju samem organizatorju ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko organizator namesti potnika v istem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije.

12.0 POTNIKOVA PRAVICA DO DELNE ALI CELOTNE ODPOVEDI POTOVANJA

Potnik ima pravico kadarkoli (pred ali med potovanjem) odstopiti od potovanja. Ob odpovedi potovanja mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi organizator potovanja. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se smatra, kot da potovanja ni odpovedal.

V primeru odpovedi pogodbe pred začetkom potovanja organizator zadrži oz. zahteva od potnika kot odškodnino določen del dogovorjene cene potovanja, in sicer:

- ob odpovedi do 21 dni pred odhodom organizator zadrži prijavnino,

- ob odpovedi 20 do 15 dni pred odhodom organizator zadrži 50 % cene potovanja,

- ob odpovedi 14 do 8 dni pred odhodom organizator zadrži 70 % cene potovanja,

- ob odpovedi 7 ali manj dni pred odhodom organizator zadrži celotno ceno potovanja.

Že nastali stroški z organizacijo potovanja se obračunajo v celoti, ne glede na datum odpovedi. Če se potnik ne more udeležiti potovanja, lahko prenese svojo rezervacijo na drugega potnika, ki izpolnjuje zahteve, predvidene za določeno potovanje. Potnik mora o tem obvestiti organizatorja najpozneje v 8 dneh pred začetkom potovanja. V tem primeru mora potnik organizatorju povrniti vse stroške, ki so neposredno povezani s prenosom rezervacije.

Med potovanjem lahko potnik na svojo željo prekine potovanje s pisno izjavo o prekinitvi. V tem primeru nima pravice do povračila stroškov ali kupnine oziroma skupne cene za potovanje (ne delno ne v celoti). Če potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oz. ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe, sklenjene z agencijo organizatorja, lahko potnik spremeni potek potovanja samo s soglasjem predstavnika organizatorja in potnik je odgovoren za morebitne stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil.

COVID ZAGOTOVILO VRAČILA DENARJA: Če zaradi ukrepov za zajezitev epidemije bolezni COVID 19 ni mogoče zapustiti Slovenije ali vstopiti v državo potovanja, so vsi udeleženci upravičeni do povračila vplačanih sredstev v celoti. Povračilo vplačil za letalske vozovnice ni predmet tega zagotovila in se ureja glede na splošne določbe prevoznika.

13.0 OSEBNOSTNA NEPRIMERNOST POTNIKA ZA POTOVANJE

Organizator lahko odkloni sklenitev pogodbe o organiziranju potovanja zainteresirani osebi, če na podlagi poznanih informacij o fizičnih, psihičnih in osebnostnih lastnostih zainteresirane osebe, sklepa da oseba ni primerna za potovanje ali bi bila močno moteča za preostale udeležence potovanja. V kolikor se med potovanjem izkaže, da ima potnik lastnosti, ki močno ovirajo potek potovanja ali da potnik ogroža varnost udeležencev potovanja, lahko organizator med potovanjem odstopi od pogodbe in potniku zagotovi povratek na kraj začetka potovanja. V tem primeru krije potnik vse stroške, ki so nastali organizatorju z njegovo udeležbo na potovanju in z njegovim povratkom.

14.0 REKLAMACIJE OZ. PRITOŽBE

Morebitne napake pri izvedbi potovanja mora potnik v najkrajšem mogočem času in na kraju samem reklamirati predstavniku organizatorja. Slednji mora v najkrajšem mogočem času narediti vse potrebno za odpravo pomanjkljivosti. V kolikor gre za napako takšne narave, da bi jo bilo moč odpraviti na kraju samem (npr. neustreznost sobe, v kateri je potnik nameščen), potnik pa napake ni takoj sporočil predstavniku organizatorja, se šteje, da se je z izvedeno storitvijo strinjal, in iz tega naslova ne more več uveljavljati reklamacijskih zahtevkov. Če je potnik pomanjkljivosti pravočasno reklamiral na kraju samem, pa pomanjkljivosti niso bile odpravljene, lahko potnik v roku 2 mesecev po zaključku potovanja organizatorju poda pisno pritožbo zaradi neizvedene ali slabo izvedene storitve z zahtevo za znižanje cene in (delno) vračilo sredstev. V kolikor potnik v roku 2 mesecev po končanem potovanju ne poda pisne pritožbe, izgubi pravico do uveljavljanja reklamacijskih zahtevkov.

Organizator mora v roku 8 dni potniku odgovoriti na podano pisno pritožbo in v odgovoru navesti, ali napako priznava ali ne. V kolikor organizator v roku 8 dni ne more raziskati vseh relevantnih okoliščin za odločitev o reklamacijskem zahtevku, potniku v pisnem obvestilu sporoči, da je napaka sporna, in nato v primernem času, brez nepotrebnega zavlačevanja, pridobi potrebne informacije ter odloči o zahtevku. Če po krivdi organizatorja določena storitev ni bila izvedena ali je bila izvedena neustrezno, ima potnik pravico do sorazmernega znižanja cene v višini realne vrednosti neizvedene storitve oz. v višini realnega znižanja vrednosti zaradi neustreznosti izvedene storitve. Potnik iz naslova znižanja cene in iz naslova odškodnine za škodo, ki mu je nastala na določenem potovanju, od organizatorja ne more zahtevati več, kot je plačal za potovanje.

15.0 VAROVANJE PODATKOV

Organizator vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi in če tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

16.0 INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi v poslovalnici organizatorja, organizatorja ne obvezujejo bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.

17. KONČNA DOLOČILA

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče v Ljubljani. V vseh cenah iz ponudbe organizatorja je že vključen davek na dodano vrednost v skladu z določili ZDDV.